دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی

یک از دعاوی که در قراردادهای مشارکت در ساخت مطرح می شود دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی است. در قراردادهای مشارکت در ساخت ،سازنده می تواند از سهم خود واحد های ساخته شده را بفروشد .

طبق مبایعه نامه فی مابین سازنده متعهد می شود در تاریخ مشخص در دفتر اسناد رسمی حضور یافته و نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام نماید و در خیلی از مواقع شرطی درج می گردد که در صورت عدم ایفاء تعهد در موعد مقرر از آن تاریخ روزانه مبلغ مشخصی تحت عنوان وجه التزام به خریدار تعلق می گردد. قرار دادن وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی بدین معناست که فروشنده بایستی هم نسبت به ایفاء تعهد و پرداخت وجه التزام اقدام نماید .

اقدامات پیش از طرح دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی

وکیل دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت توصیه می نماید خریدار در موعد مقرر به دفترخانه تعیین شده در قرارداد یا در صورتی به دفتر خانه مشخص نشده باشد به یکی از دفاتر رسمی مراجعه و با ارائه مبایعه نامه و ما بقی ثمن ،تقاضای صدور گواهی عدم حضور را بنماید پس از صدور گواهی عدم حضور از همان تاریخ تا زمان اجرای حکم مبلغ وجه التزام محاسبه می گردد و فروشنده مکلف به پرداخت می باشد.

به گفته وکیل دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی که خریدار گواهی عدم حضور را دریافت ننماید مبلغ وجه التزام را از روز تقدیم اظهارنامه رسمی و یا دادخواست می تواند مطالبه نماید.

نحوه طرح دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی

وکیل دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص نحوه دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی می گوید: جهت طرح دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی مدارکی مانند مبایعه نامه ، گواهی عدم حضور و مدارک شناسایی ضمیمه دادخواست شود.

دعوی مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی دعوای مالی بوده و هزینه دادرسی طبق دعاوی مالی پرداخت می شود. مبلغ مورد مطالبه می بایست معین شود و نمی توان آن را تقویم نمود. مرجع صالح به رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

 

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در اخذ سند رسمی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست