دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت به جهت اینکه موضوع آن انجام کار و ساختن ساختمان است برای مالک این تردید به وجود می آید که ممکن است با عدم یا تاخیر و یا نقص در اجرای تعهد از سوی سازنده مواجه گردد لذا در قرارداد مشارکت در ساخت برای رفع ایجاد و این مشکل در آینده شرط جبران خسارت و یا وجه التزام معین می نمایند.

انواع وجه التزام در قرارداد مشارکت در ساخت

وجه التزام و یا تضمین قرارداد مشارکت در ساخت به صورت های مختلف می تواند مورد توافق قرار گیرد.امکان دارد یک یا چند فقره چک بانکی که شماره و مبلغ آن در قرارداد قید گردیده باشد و یا روزانه مبلغ مشخص را تعیین نمایندتا از زمان تاخیر و یا عدم انجام تعهد محاسبه گردیده و از سازنده مطالبه شود.و یا اینکه وجه نقد یا وثیقه باشد که در نزد مالک و یا شخص ثالث و یا داور قرار بگیرد و ایشان بتواند در صورت بروز اختلاف در ایفای تعهدات سازنده آن را برداشت نماید.

در قرارداد مشارکت در ساخت بایستی دقت شود حتی الامکان وجه التزامی را معین نمایند که مالک بتواند در کوتاه ترین زمان و با هزینه کم از سازنده دریافت نماید در صورتی که شرط جبران خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت باشد و سازنده به تعهدات خویش عمل ننماید و یا در ایفای تعهدات خویش تاخیر داشته باشد مالک میتواند دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده را مطرح نماید .

نحوه طرح دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

هنگام ارائه دادخواست مطالبه وجه التزام از سازنده می بایست مبلغ خواسته مشخص شود همچنین می توان در ضمن مطالبه وجه التزام ،الزام سازنده را به ایفای تعهدات نیز خواستار شد و مطالبه وجه التزام بدین معنا نیست که سازنده با پرداخت آن دیگر نیازی به ایفای تعهد ندارد بلکه در صورت تخلف سازنده می بایست هم وجه التزام را طبق قرارداد پرداخت نماید و هم نسبت به انجام تعهدات خویش اقدام نماید.

دادگاه صالح به رسیدگی برای دعاوی مطالبه وجه التزام از سازنده دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

مراحل رسیدگی در دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

پس از ارائه دادخواست و مشخص شدن شعبه رسیدگی کننده ، وقت رسیدگی معیین می گردد.در روز رسیدگی با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده از سوی مالک از جمله قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی که سازنده اظهارات مالک را مبنی بر عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد انکار نماید ، جهت اثبات ادعای مالک ،کارشناس رسمی دادگستری معین می شود تا با بررسی فنی و کارشناسی ،درخصوص ادعای مالک و سازنده اظهار نظر نماید.

سرانجام پس از انجام کارشناسی و اخذ نظریه ی وی قاضی رسیدگی کننده در صورتی که تخلف سازنده را محرز و مسلم بداند وی را به پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد مشارکت در ساخت محکوم می نماید و پس از صدور رای و قطعی شدن آن مالک رای صادره را اجرا نموده و می تواند در صورتی که سازنده از پرداخت وجه التزام امتناع نماید با معرفی اموال وی از آن ها برداشت نماید.

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.