دعوای مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان یا مواد و مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت باید مصالحی که برای ساختمان به کار می رود مشخص گردد و سازنده می بایست از همان نوع مواد و مصالح در ساختمان استفاده نماید، مثلاً قرار می شود مصالح همه از نوع درجه یک باشد .

در صورتی که پس از ساخت مالک متوجه شود مصالح به کار رفته از سوی سازنده از مرغوبیت پایین تری می باشد و مصالح مورد توافق در قرارداد مشارکت در ساخت را به کار نبرده است می تواند از طریق مراجع قضایی و یا داوری ما به التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان را با مواد و مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت مطالبه نماید.

در صورتی که حل اختلاف در قرارداد مشارکت در ساخت مراجع قضایی پیش بینی شده باشد مالک می تواند دادخواست مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسر یا نقض مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان با مواد و مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت را ارائه نماید.

اقداماتی که پیش از طرح دعوا باید صورت گیرد

البته می تواند قبل از تقدیم دادخواست از طریق شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل نماید که در این صورت کارشناس رسمی دادگستری  تعیین می گردد و ایشان با توجه به قرارداد مشارکت در ساخت و بررسی مصالح به کار رفته در ساختمان ما به التفاوت  قیمت مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت با مصالح به کار رفته در ساختمان معین می نماید و در دادخواست تقدیمی تامین دلیل اخذ شده نیز ضمیمه می گردد در صورتی که مالک تامین دلیل نگرفته باشد می تواند طی دادخواست خود تقاضای ارجاع امر به کار شناسی رسمی دادگستری را جهت تعیین ما به التفاوت مصالح بنماید.

نحوه طرح دعوای مطالبه ما به التفاوت ناشی از کسر مصالح در قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای مطالبه ما به التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان با مواد و مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه وقوع ملک مطرح می گردد و دعوای مالی محسوب می شود  و هزینه دادرسی طبق دعاوی مالی پرداخت می شود.

این دعوا را در صورتی می توان مطرح نمود که در قرارداد مشارکت در ساخت نوع و درجه مصالح  و موادی که طبق توافق طرفین سازنده می بایست استفاده نماید باید مشخص شده باشد در غیر این صورت نمی توان در این خصوص ادعایی داشت.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در شرط اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط سازنده در دعوای مطالبه ما به التفاوت ناشی از کسر یا نقص مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان با مواد و مصالح مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست