در قرارداد پیش فروش ، ممکن است ساختمانی که پس از ساخت تحویل داده می شود با آنچه که در قرارداد پیش فروش تعیین شده از نظر مساحت تفاوت هایی داشته باشد،در این صورت ، پیش خریدار که تفاوت بنا و کسری مساحت به ضرر اوست می تواند برای احقاق حق خود اقدام کند.

چنانچه مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی ، کم تر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد ما به التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد قابل محاسبه است. اما اگر مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) متراژ توافق شده در قرارداد باشد ، پیش خریدار دو راه پیش رو دارد  ، اول اینکه می تواند به استناد کسری در مساحت قرارداد را فسخ کند و دوم اینکه می تواند قیمت را بر پایه قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند.

و خوانده ی دعوا پیش فروشنده خواهد بود.

اگرچه براساس ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان حل کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده ی هیات داوری است لکن از آن جا که تاکنون آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه نشده است بنابراین در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش بر عهده دادگاه محل وقوع ملک است.

رای دادگاه فقط جنبه ی اعلامی دارد و به همین دلیل در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت اجرائیه صادر نمی شود. چنانچه مبلغی بابت قرارداد به طرف مقابل داده شده باشد در دعوایی دیگر قابل مطالبه است.

دعوای فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت توسط پیش خریدار مطرح می شود که خوانده دعوا پیش فروشنده می باشد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

فهرست