دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی سازنده

آیا درصورت فوت یا ورشکستگی سازنده قرارداد مشارکت در ساخت قابل فسخ است ؟

در قراردادهای مشارکت در ساخت به جهت طولانی بودن مدت اجرای موضوع قرارداد امکان فوت یا ورشکستگی هر یک از طرفین وجود دارد حال اگر این شخص سازنده باشد به دلیل اینکه اجرای موضوع قرارداد توسط ایشان انجام می شود و فوت یا ورشکستگی سازنده باعث توقف اجرای قرارداد می شود لذا از این جهت امکان دارد مشکلاتی برای مالک پیش آید.
شرط حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی

با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در ساخت از دسته قراردادهای لازم می باشد و قراردادهای لازم نیز به فوت یا ورشکستگی یا حجر هر یک از طرفین از بین نمیرود بنابراین در اینگونه مواقع نمیتوان قراردادمشارکت در ساخت را فسخ نمود.اما همچنانکه در عقود لازم می توان حق فسخ را برای طرفین قائل شد تا در موقع فوت یا ورشکستگی بتواند قرارداد را فسخ نماید،در قرادادهای مشارکت درساخت نیز می توان چنین شرطی را درج نمود تا در صورت فوت یا ورشکستگی سازنده ، مالک بتواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نماید.

درصورتی که چنین شرطی وجود داشته باشد و ضمن آن با استناد به ماده ی قرارداد مشارکت در ساخت که این شرط پیش بینی شده است فسخ قرارداد را اعلام نماید و پس از آن دادخواست تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را به جهت فوت یا ورشکستگی سازنده ارائه نماید.
نحوه طرح دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی سازنده

دعوای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را بایستی علیه وراث ، قیم و یا اداره تصفیه مطرح نمود. دعوای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود و دعوای مالی محسوب می گردد بنابراین هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی مالی پرداخت می گردد.

پس از اینکه دادخواست ارجاع گردید شعبه مربوطه وقت رسیدگی را معین می نماید و پس از بررسی مدارک و مستندات مالک رای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را صادر می نماید. رای صادره در این خصوص جنبه اعلامی داشته و لذا اجرائیه صادر نمی شود

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت فوت یا ورشکستگی سازنده با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.