دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

با توجه به اینکه اجرای قرارداد مشارکت در ساخت در طول زمان محقق می شود جزء قراردادهای مستمر می باشد. طرفین قرارداد بر مبنای محاسبات خویش در زمان قبل از قرارداد توافق می نمایند. درحالی که امکان دارد مدت اجرای قرارداد طولانی تر از مدت معین شده در قرارداد گردد و در این مدت به جهت نوسانات اقتصادی هزینه ها ی بر آورد شده تغییر یا بد و باعث شود یکی از طرفین متضرر گردند.

شرط تعدیل در قراردادهای مشارکت در ساخت

به همین دلیل در برخی مواقع در قرارداد مشارکت در ساخت شرط تعدیل قرارداد پیش بینی می شود تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت به معنای متعادل کردن قرارداد و برگرداندن شرایط قرارداد به شرایط انعقاد آن.

در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت طرفین شرط تعدیل را پذیرفته باشند در صورتی که شرایط تعدیل به وجود آید می تواند برای اعمال شرط تعدیل می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت را مطرح نمایند. رسیدگی به دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می باشد و از دعاوی مالی محسوب می گردد.

پس از ارائه دادخواست تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت  و ارجاع به شعبه وقت رسیدگی معین می گردد.

مراحل رسیدگی به دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات خواهان و در صورت نیاز ارجاع به کارشناسی رسمی دادگستری . قاضی رسیدگی کننده در صورتی که احراز نماید شرایط تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت وجود دارد رای مقتضی را صادر می نماید.

تقاضای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی امکان پذیر است که در قرارداد پیش بینی شده باشد و حادثه ای که به وجود آمده غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد و قابلیت انتساب به سازنده رانداشته باشد و باعث تغییر اساسی در آورده های طرفین گردد وخواهان بتواند مواردی که ذکر شده را اثبات نماید و برای دادگاه محرز و مسلم گردد که این شرایط به وجود آمده است.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست