دعوای بطلان قرارداد پیش فروش به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

در برخی قراردادهای مشارکت در ساخت ضمن امضای قرارداد شرط می شود که سازنده تا پایان قرارداد یا تا مدت معینی حق پیش فروش واحد های سهم  خود را ندارد.

این شروط و تعهدات برای طرفین الزام آورند و در صورت تخلف از شرط ، آثاری را به دنبال دارند.

لازم به توضیح است چنانچه سازنده با وجود شرط عدم پیش فروش واحد ها مبادرت به پیش فروش واحد های سهم خود کند ، با توجه به تخلف سازنده از شرط ضمن عقد (شرط عدم انتقال واحد ها ) مالک حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخترا دارد.

در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت عدم انتقال ملک موضوع مشارکت توسط سازنده شرط شده باشد. قرارداد پیش فروش نیز قابل انحلال خواهد بود.

این دعوا را مالک اولیه ملک به طرفیت پیش فروشنده و پیش خریدار مطرح می کند. منظور از مالک اولیه کسی است که ملک خود را در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت در اختیار سازنده قرار داده است. سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت ملک سهم خود را به شخص دیگری فروخته و به این ترتیب پیش فروشنده نیز هست.

هر چند پیش خریدار رابطه قراردادی با مالک اولیه ندارد ولی از آن جا که پیش خریدار یک طرف قرارداد پیش فروش است وی نیز باید خوانده قرار گیرد.

دعوای تایید بطلان قرارداد پیش فروش ساختمان به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک پیش فروش شده مطرح می شود.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای بطلان قرارداد پیش فروش به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست