دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک

در قرارداد مشارکت در ساخت ، مالک می بایست بدهی هایی که قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت در رابطه با ملک موضوع قراردادوجود داشته پرداخت نماید.

بدهی های ملک شامل مالیات های متعلق به ملک ، بدهی های مربوط به مصرف گاز،برق،آب و تلفن ، هزینه انشعاب فاضلاب،عوارض و بدهی های شهرداری می باشد.

در صورتی که مالک نسبت به پرداخت بدهی ها اقدام ننماید سازنده می تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک اقدام نماید. دعوی الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک دعوای مالی بوده و طبق دعاوی مالی می بایست هزینه دادرسی پرداخت گردد.

دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل انعقاد قرارداد ، محل اقامت خوانده و یا محل اجرای تعهد می باشد. پس از ارائه دادخواست و صدور رای و قطعی شدن آن ، سازنده می تواند تقاضای صدور اجرائیه نموده در صورت عدم پرداخت از سوی مالک ، اموال مالک را توقیف و به فروش رساند و یا اینکه جلب وی را بخواهد

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست