دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

درقراردادهای مشارکت در ساخت معمول و مرسوم می باشد که مالک جهت انجام امور اداری از قبیل اخذ پروانه تخریب و نوسازی پیگیری امور ثبتی ،اخذ پایان کار و … به سازنده به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی وکالت می دهد و این به جهت تسریع در روند کار می باشد.

حال ممکن است در قراداد مشارکت در ساخت این تعهد  قید شده باشد و جزء تعهدات مالک شمرده شود و در بعضی مواقع این مورد قید نشده ولی با توجه به اینکه در عرف چنین امری مرسوم و رایج است می توان به استناد ماده ۲۲۵  قانون مدنی می توان به منزله تصریح در قرارداد دانست.

ممکن است مالک پس از امضای قرارداد مشارکت در ساخت از ایفای تعهد خود امتناع نماید و نسبت به دادن وکالت به سازنده اقدام ننماید باتوجه به اینکه در صورت ندادن وکالت کاری باعث تاخیر در اجرای قرارداد و ورود خسارت و ضرر می شود سازنده می  تواند الزام وی را از طریق مراجع قضایی درخواست نماید.

نحوه طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی و وکالت کاری به طرفیت مالک زمین مطرح می شود و دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد. پس از ارائه دادخواست و تعیین شعبه و وقت رسیدگی ،رای مبنی بر الزام مالک به تنظیم سند رسمی و وکالت کاری صادر می گردد.

پس از قطعی شدن رای سازنده می تواند تقاضای  صدور اجرائیه نموده و در صورتی که مالک حاضر به تنظیم وکالت نشود نماینده دادگاه در دفتر خانه حضور پیدا کرده و وکالت مورد نظر را امضا می نماید. طبق توصیه وکیل دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت بهتر است این تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت درج گردد چرا که در صورت عدم درج چنین تعهدی اثبات آن در مراجع قضایی بسیار مشکل می باشد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در ددعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی و وکالت کاری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست