دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و اخذ پروانه تخریب و نوسازی ، مالک می بایست ملک را تخلیه و تحویل سازنده دهد تا بتواند عملیات تخریب و ساخت بنای جدید را انجام دهد در صورتی که مالک از تخلیه و تحویل ملک به سازنده ممانعت نماید سازنده می تواند دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک را در مراجع قضایی مطرح نماید.

در دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک، خواهان سازنده و خوانده مالک ملک می باشد. دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می گردد و پس از صدور رای و قطعی شدن آن می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود. در صورتی که مالک از تحویل و تخلیه ملک امتناع نماید اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه نسبت به تخلیه و تحویل ملک به سازنده اقدام می نماید.

در صورتی که تخلیه و تحویل ملک ممکن نباشد،سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را  فسخ نماید.

به توصیه وکیل دعاوی مشارکت در ساخت بهتر است که تعهد تحویل ملک به سازنده صریحاً در قرارداد آمده باشد در غیر این صورت نیز تحویل ملک به سازنده امکان پذیر خواهد بود ولی در صورت درج در قرارداد ، رسیدن به نتیجه دلخواه تسریع پیدا خواهد کرد.

در صورتی که برای تحویل ندادن ملک ، امکان فسخ پیش بینی شده باشد بدون طرح دعوای الزام  تحویل ، امکان فسخ و انحلال قرارداد خواهد بود البته می بایست ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی به مالک اخطار داده شود تا ظرف مهلت مناسبی نسبت به تحویل و تخلیه ملک اقدام نماید. پس از آن نسبت به اعلام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام شود.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست