دعوای الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مورد مشارکت

تجمیع املاک بدین معناست که دو ملکی که در مجاورت هم بوده و در حال حاضر به صورت یک بنا در آمده باشد می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پلاک های ثبتی را به هم پیوسته و یک پارچه کرد.

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد مشارکت در ساخت

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد مشارکت در ساخت نیز کاربرد دارد. ممکن است زمین مورد ساخت و ساز از به هم پیوستن دو پلاک ثبتی فراهم آمده باشد در این صورت برای اخذ سند مالکیت جدید برای واحد های احداثی ، باید پلاک های ثبتی تجمیع شوند. پس از آن که بنای موضوع مشارکت در ساخت تکمیل شد ، تجمیع پلاک ها و دریافت اسناد مالکیت جدید بر اساس ساختمان کنونی ، تقاضای مالکین همه پلاک ها انجام می شود.

نحوه طرح دعوای الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مورد مشارکت

چنانچه مالک از این کار سرباز بزند و سازنده نیز برای این کار از وی وکالت نداشته باشد یکی از راه های پیش روی سازنده ، الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مشارکت از مراجع قضایی است.

خواهان دعوا سازنده یا شخصی است که در تفکیک واحد های ساخته شده ذی نفع است  خوانده نیز مالکی است که از تجمیع پلاک های ثبتی خودداری می کند و با این کار ، روند اخذ سند مالکیت جدید برای واحد ها با مشکل مواجه می شود.

دعوای الزام مالک به تجمیع املاک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود.

پس از صدور رای و قطعی شدن آن می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود و در صورتی که مالک مبادرت به تجمیع نکند این کار با مجوز دادگاه توسط اداره ثبت انجام خواهد شد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مورد مشارکت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست