دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

در قرارداد های مشارکت در ساخت مالک علاوه بر دادن وکالت به سازنده جهت انجام امور اداری در شهرداری و ادارات ثبت و ادارات مالیات می بایست اصل سند مالکیت را نیز تحویل سازنده دهد. چرا که جهت پیگیری امور اداری نیاز به اصل سند مالکیت می باشد و در صورتی که این مدارک نزد سازنده باشد دیگر نیازی به حضور مالک نمی باشد.

به همین دلیل در قرارداد مشارکت در ساخت می بایست پیش بینی شود که مالک باید سند رسمی ملک را به سازنده یا شخص دیگری تحویل دهد و آن را به امانت بگذارد.

نحوه طرح دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

در صورتی که مالک به تعهد خود عمل نکند سازنده می تواند وی را به تحویل سند الزام نماید و الزام وی را از دادگاه بخواهد. البته بهتر این است که ابتدا طی اظهارنامه رسمی به مالک اظهار نماید که به تعهد خود عمل نماید در صورتی که پس از ارسال اظهارنامه مالک حاضر به ایفاء تعهد نشود سازنده می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به طرح دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت نماید.

دعوای الزام به ارائه اصل سند مالکیت در دادگاه محل اقامت خوانده ، محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد مطرح می شود.

حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از طرف سازنده در صورت عدم اجرای حکم توسط مالک

در صورتی که پس از طرح دعوا و صدور رای مالک حاضر به ارائه سند مالکیت نشود سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نماید . در این صورت سازنده حق فسخ خواهد داشت و دیگر نیازی به طرح دعوا نیست و سازنده با ارسال اظهارنامه می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را به مالک اعلام نماید.

 


 

 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست