دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار

در برخی قراردادهای مشارکت در ساخت مالک ازهمان ابتدای شروع به اجرای قرارداد وکالت نامه رسمی به سازنده می دهد تا اقداماتی مانند اخذ پروانه ساخت،امور اداری مربوط به ساخت اعم از مراجعه به شهرداری و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و غیره را انجام دهد و در قرارداد مشارکت در ساخت از جمله تعهدات سازنده اخذ پایان کار ساختمان می باشد.

سازنده می بایست ساختمان را طبق نقشه ای که مورد تائید شهرداری بوده ساخته و به اتمام برساند پس از پایان کار سازنده با مراجعه به شهرداری و با ارائه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در صورتی که ساختمان طبق نقشه ساخته شده باشد و خلافی نداشته باشد گواهی پایان کار توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می شود.

مراحل رسیدگی در دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار

در صورتی که سازنده به دلایل مختلف به تعهد خویش عمل ننماید مالک یا خریداران می توانند دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار را مطرح نمایند.
دادخواست الزام سازنده به اخذ پایان کار در دادگاه محل وقوع ملک ارائه می گردد و پس از رسیدگی و صدور رای ،سازنده ملزم به اخذ پایانکار می شود و مالک یا خریداران می توانند صدور اجرائیه را بنماید در این مرحله پس از اخطار به سازنده جهت انجام امور مربوط به اخذ گواهی پایان کار،در صورتی که ایشان از انجام این کار امتناع ورزد مالک یا خریداران خود می توانند اقدام به اخذ گواهی پایان کار نموده و هزینه های انجام شده در این خصوص را از سازنده مطالبه نمایند.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در  با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.