دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت مالی است یا غیرمالی؟

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت دعوای مالی محسوب می شود و میزان خواسته بستگی به ارزش مالی بیمه دارد. حال اگر ارزش مالی بیمه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود و در صورتی که بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می گردد.

دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک مطرح میگردد پس از تقدیم دادخواست و تعیین شعبه رسیدگی کننده و تعیین وقت رسیدگی ، در صورتی که ادعای مالک پذیرفته شود. دادگاه سازنده را ملزم به اخذ بیمه های مورد توافق می نماید. در صورتی که در زمان اجرای حکم سازنده از اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت خودداری نماید مالک می تواند  خود اقدام نماید و هزینه های مربوط را از سازنده مطالبه نماید.

از مزایای دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت این می باشد که در صورتی که مالک نسبت به اخذ بیمه ها هزینه نماید می تواند از سازنده مطالبه نماید ولی اگر بدون اینکه الزام سازنده را بخواهد خود اقدام به اخذ بیمه ها نماید نمی تواند در خصوص هزینه ها ی انجام شده ادعایی داشته باشد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.