در معاملات اموال منقول و غیرمنقول که معمولاً از طریق تنظیم قرارداد خرید و فروش (مبایعه نامه) انجام می شود. طرفین قرارداد و مشخصات آنها مشخص می گردند و موضوع مورد معامله نیز به صورت کاملاً واضح معین می گردد و برای طرفین قرارداد تعهدات را مشخص می نمایند که بایستی هر دو طرف به آن تعهدات عمل بنمایند که گاهی خساراتی را برای عدم انجام تعهد هر یک از طرفین در نظر می گیرند تا طرفین بدین طریق ملزم به انجام تعهدات مندرج در قرارداد باشند.

در چه صورتی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می گردد

همانطور که در بالا گفته شد طرفین ملزم به انجام تعهدات مندرج در قرارداد می باشند یکی از تعهداتی که مربوط به فروشنده می باشد این است که در تاریخ مقرر نسبت به انتقال سند مالکیت به نام خریدار اقدام نماید و تمامی کارهای مقدماتی را انجام دهد مانند گرفتن پایان کار ساختمان یا فک رهن اگر ملک در رهن باشد و تفکیک و افراز در صورتی که ملک مشاع باشد. اگر فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد در دفترخانه ای که در  قرارداد معین گردیده حاضر نگردد خریدار می تواند اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طریق دادگاه عمومی حقوقی نماید.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید چگونه مطرح شود

خریدار در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید دقت نماید که دعوا را بر علیه فروشنده و مالکین اصلی در صورتی که فروشنده به وکالت از مالک اصلی اقدام به فروش نموده باشد مطرح نماید چرا که در غیر این صورت و استعلام دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و مالک نبودن خواندگان منجر به صدور قرار رد دادخواست می گردد.

اگر مال مورد معامله در رهن باشد بایستی خواسته فک رهن نیز مطرح شود چرا که ملکی که در رهن باشد نمی توان الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست نمود همچنین بایستی در ضمن دادخواست مطروحه مقدماتی که فروشنده جهت انتقال سند باید انجام دهد نیز خواسته شود از جمله اخذ پایان کار و …

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول براساس ارزش قیمت منطقه ای مشخص می شود که پس از مشخص شدن ارزش قیمت منطقه ای 5/3 درصد آن مبلغ به عنوان هزینه دادرسی بایستی پرداخت شود. در اموال منقول نیز می توان خواسته را مقوم نمود که تا بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود و بیشتر از آن در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می گردد.

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد و در اموال منقول دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاهی که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده صالح به رسیدگی می باشد.

مراحل رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

پس از تقویم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به دادگاه صالح و سپس به شعبه مربوطه ارجاع می گردد و وقت رسیدگی مشخص شده و ابلاغ وقت رسیدگی به انضمام منضمات دادخواست برای خواندگان ارسال می گردد.

پس از آن تا روز رسیدگی از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص اموال غیرمنقول جهت مشخص شدن مالکیت آن استعلام اخذ می گردد. در روز رسیدگی در صورتی که مالکیت خواندگان محرز شود و مدارک استنادی خواهان تکمیل باشد رأی مبنی بر الزام خوانده یا خواندگان به تنظیم سند رسمی صادر می گردد و در صورتی که رأی قطعی گردد خواهان می تواند از طریق اجرای احکام شعبه مربوطه نسبت به انجام مراحل اجرایی تا زمان انتقال رسمی سند به نام خود اقدام نماید.

با توجه به مدارک فوق الذکر طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی دارای پیچیدگی هایی است که افراد عادی که آگاهی از قوانین و مقررات ندارند دچار مشکلاتی خواهند گردید که منجر به صرف وقت طولانی و هزینه اضافی برای آنها می گردد لذا در این خصوص مشاوره با وکیل دادگستری که تجربه کافی در این زمینه را داشته باشد و یا دادن وکالت جهت طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به وکیل پایه یک دادگستری می تواند شما را به نتیجه دلخواه در مدت زمان کوتاه تری برساند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و سابقه فعالیت درخشان در حوزه وکالت دعاوی ملکی آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

فهرست