مقالات و نکات کاربردی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در قرارداد مشارکت در ساخت

مقالات و نکات کاربردی

تنظیم سند رسمی مالکیت

در قرارداد مشارکت در ساخت پس از اینکه عملیات ساخت و ساز به پایان رسید و میزان سهم هر یک از طرفین مشخص شد (مالک و سازنده) مالک زمین باید با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال سهم شریک (سازنده) از زمین اقدامات لازم را انجام دهد. و اداره ی ثبت با تنظیم صورت جلسه ی تفکیکی برای هر یک از واحدها سند مجزا با نام مالک آن (حسب مورد مالک زمین یا سازنده) صادر کند.( تنظیم سند رسمی مالکیت )

تنظیم سند رسمی مالکیت

دعوای الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی مالکیت

در صورتی که مالک در قرارداد مشارکت در ساخت پس از اتمام عملیات ساخت و ساز به تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی اقدام ننمود سازنده می تواند با مراجعه به دادگاه صالح که دادگاه محل وقوع ملک می باشد دعوای الزام مالک به تنظیم و انتقال سند رسمی طرح نماید و هزینه دادرسی این قبیل دعوی برابر با ارزش قیمت منطقه ای ملک تعیین می شود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در راستای اهداف و خط مشی خود مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در مراجع قضائی و اداری و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی مورد اعتماد در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت، خدمات حقوقی تخصصی خویش را ارائه می نماید. برای بهره گیری از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.