مواردی که می توان دعوای الزام به فک رهن را علیه سازنده مطرح نمود

یکی از دعاوی که ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت می باشد دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده می باشد. در بسیار از مواقع سازنده جهت ساخت اقدام به اخذ وام بانکی می نماید و ملک را در رهن بانک قرار می دهد . با توجه به اینکه ملکی که در رهن باشد نمی توان منتقل نمود لذا جهت انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار می بایست نسبت به فک رهن اقدام شود.

در صورتی که سازنده از باز پرداخت وام اخذ شده و فک رهن امتناع نماید می توان الزام وی را به فک رهن از  مراجع قضایی صالح در خواست نمود. وکیل متخصص دعای مشارکت در ساخت در خصوص نحوه و طرح دعوای الزام به فک رهن ، هزینه دادرسی دعوای الزام به فک رهن، مرجع صالح به رسیدگی دعوای الزام به فک رهن و نحوه اجرای الزام به فک رهن توضیحاتی را خواهد داد.

طبق گفته وکیل دعاوی مشارکت در ساخت خریدار بایستی دعوای الزام به فک رهن را علیه سازنده و مالک یا مالکین رسمی ملک و بانکی که وام گرفته شده مطرح نمود. دعوای الزام به فک رهن دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی طبق دعاوی مالی پرداخت می شود. مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی الزام به فک رهن دادگاه محل وقوع ملک می باشد. دعوای الزام به فک رهن را می توانید توسط وکیل متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت مطرح نمائید.

مدارک مورد نیاز در دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده

  • قرارداد ۲- سند رسمی      ۳- استعلام ثبتی       ۴- استعلام از بانک

پس از ارجاع دعوا به شعبه و تعیین وقت رسیدگی با بررسی مدارک و مستندات رای مبنی بر الزام سازنده به فک رهن صادر می گردد و پس از قطعی شدن می توان تقاضای  صدور اجرائیه را نمود البته در صورتی که این مراحل توسط وکیل دعوی مشارکت در ساخت انجام شود روند کار تسریع پیدا می کند پس از اینکه سازنده از پرداخت مبلغ وام و فک رهن امتناع نماید .

خریدار می بایست وام را پرداخت نموده و ملک را از رهن بانک خارج کند و نسبت به انتقال سند به نام خویش اقدام نماید و پس از آن هزینه پرداخت شده را از سازنده مطالبه نماید

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده  با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست