وکیل متخصص دعاوی املاک می گوید، طرح دعوای الزام به تحویل ملک زمانی موضوعیت دارد که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقدبیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک تخلف کرده است.

در این که به استناد سند عادی می توان دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح نمود بین دادگاه ها اختلاف است . اکثر دادگاه ها معتقدند صرفاً مالک رسمی ملک می تواند چنین دادخواستی را مطرح نماید و در مقابل عده ای معتقدند می توان بر اساس سند عادی چنین خواسته ای را طرح نمود.

لازم به ذکر است براساس نظریه فقهی که اخیراً شورا ی نگهبان صادر نموده ، دادگاه ها نمی توانند اسناد عادی را که قرائن و ادله قانونی یاشرعی معتبر بر صحت مفاد آن ها باشد به استناد مواد ۲۲ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ قانون ثبت بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب اثر ندهندلذا به نظر می رسد با توجه به این نظریه می توان به استناد سند عادی دعوای الزام به تحویل ملک را طرح نمود .

خواهان دعوای الزام به تحویل ملک ، خریدار و خوانده این دعوا فروشنده است که از تحویل دادن ملک خودداری می کند.

دعاوی ملکی باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده قضایی آن دادگاه واقع است. لذا دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای الزام به تحویل ملک نیز، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

با صدور رای قطعی مبنی بر تحویل ملک نوبت به اجراییه می رسد و برای اجرای حکم و تحویل ملک اقدام می شود.

در این مرحله چنانچه ملک در اختیار شخص دیگری (ثالث) باشد و شخص ثالث هیچ گونه قرارداد معتبری که تصرف او در ملک را مجاز نماید نداشته باشد ، این تصرف در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک ، نیاز به اقدام و یا دادخواست دیگری نیست و تخلیه انجام می شود  اگر متصرف ادعای حقی نسبت به تحویل ملک داشته باشد یک هفته مهلت دارد که به دادگاه مراجعه نماید و اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور از دادگاه صالح قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نشود ، عملیات اجرائی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از تخلیه ملک به خریدار تحویل داده می شود.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست