دعوای اعتراض به عملیات اجرائی ثبت

 

مطابق ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا طرفین پرونده و هر ذینفعی میتواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و رئیس ثبت نسبت به اعتراض رسیدگی نموده و رأی صادر مینماید وبرابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود وآنها میتوانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ اعتراض نمایند ودر صورت اعتراض جهت رسیدگی به هیأت نظارت استان ارسال خواهد شد. هچنین مطابق ماده 169 آیین نامه اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (اجرا مهر شود) شروع و هرکس( اعم از متعهد سند و هرشخصی که ذینفع باشد) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خودرا با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورأ رسیدگی را شروع کند و با ذکر دلیل رأی صادر کند، نظر رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشودو اشخاص ذینفع اگر شکایتی از این رأی داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، شکایت خود را به ثبت محل و یا مرجع صلاحیت دار ارائه نماید تا موضوع برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح ورسیدگی شود. درصورتی که در مهلت داده شده قانونی اشخاص ذینفع اعتراضی به رأی صادره از طرف ثبت محل داشته باشند مطابق ماده 170 آیین نامه اجرایی ، اعتراض خود را به همراه مدارک لازم جهت طرح در هیأت نظارت به اداره کل همان استان ارسال و رأی صادره قطعی خواهد بود.

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای اعتراض به عملیات اجرائی ثبت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبتی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.