دعوای اصلاح حدود سند مالکیت

طبق ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ، ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله ، به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

مراحل تقاضای اصلاح حدود سند مالکیت بدین صورت می باشد که مالک می بایست تقاضای خود را مبنی بر اصلاح سند ثبت به اضافه مساحت به ضمیمه بنچاق معامله اولیه به اداره ی ثبت ارائه نماید پس از ثبت تقاضای مالک وقتی را معین می نمایند تا متقاضی در آن موعد حضور یابد و نماینده و نقشه بردار تعیین گردیده و توسط مسوول اداره به محل اعزام میگردند. پس از معاینه محل و تطبیق و کنترل سوابق و حدود سند مالکیت با وضعیت محل و مجاورین و ترسیم نقشه وضع موجود ملک ، تشخیص داده می شود ، که آیا اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالکیت می باشد یا خیر.

پس از آن نقشه ای که نمودار وضع سابق و لا حق ملک می باشد توسط نقشه بردار ترسیم می گردد و صورتجلسه معاینه محلی توسط نماینده تنظیم می گردد و گزارش انجام کار به ضمیمه صورتجلسه و نقشه به مسوول اداره تحویل می گردد.

مسوول اداره صورتجلسه را بررسی نموده و دستور به اصلاح را صادر می نماید و پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهای اضافه مساحت طبق بهای مندرج در اولین سند انتقال در صورتیکه شرطی اقراری در این خصوص در سند انتقال اولیه قید نشده باشد و پرداخت حقوق ثبتی متعلقه و فوق العاده نماینده و نقشه بردار ، ارجاع می گردد و پس از طی نمودن مراحل مربوط به اصلاح در رهن یا بیع شرط باشد اصلاح آن موکول به کسب موافقت خریداران اسناد مذکور خواهد بود .

اسناد مالکیت از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می باشد

 


 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با سالها سابقه درخشان و تجربه کافی در زمینه دعاوی وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که همگی متخصص در دعاوی وقفی می باشند آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در حوزه دعاوی وقفی، اعم از مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی وقفی می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست