دعاوی قرارداد های مشارکت در ساخت / وکیل متخصص دعاوی قرارداد های مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت و احداث آپارتمان در زمره قرارداد های جدید و مدرن محسوب می شود که مالک زمین با شخص دیگری به اصطلاح سازنده قراردادی منعقد می نماید که در قبال ساخت آپارتمان در زمین مالک، در آن چه ساخته می شود سازنده شریک گردد .

به عبارتی قرارداد مشارکت در ساخت ، قراردادی است که یکی از طرفین ملک قدیمی یا کلنگی یا زمین خود را در اختیار سازنده قرار می دهد تا سازنده با هزینه خود نسبت به ساخت آپارتمان طبق توافقات قراردادی اقدام نماید و طرفین در آپارتمان احداثی به نسبت قدرالسهم توافقی شریک گردند و قیمت زمین آورده مالک و سرمایه جهت ساخت بنا آورده سازنده محسوب میشود .

با بررسی کلی دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت که از سوی سازندگان یا مالکان جهت طرح دعوا یا دفاع به این موسسه اعطای وکالت شده است ، حائز اهمیت ترین نکته اهمال و کم توجهی به مسائل حقوقی و فنی در هنگام نگارش و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت در برخی آژانس های املاک و برخی دفاتر مهندسی است که ، به طور ناقص و دست و پا شکسته و غیراصولی و غیر حقوقی بین مالک و سازنده منعقد می گردد که علاوه بر ناقص بودن دارای ابهاماتی در بندها و شرایط قراردادی می باشد که موجبات استنباط ها و تفسیرهای مختلف را فراهم نموده و همین نواقص و ابهامات از سویی باعث طرح دعاوی متعدد و مختلف از سوی مالکین علیه سازنده و بالعکس می گردد و از سویی دیگر موجب اطاله دادرسی چندین ماهه و در آخر دست نیافتن به تمامی حقوق حقه شخص ذی حق را فراهم می سازد .

هم چنین عمده ترین و غیر قابل انکارترین آسیبی که مالکان و سازندگان در دو دهه اخیر در خصوص قراردادهای مشارکت در ساخت با آن مواجه شده اند انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس فرم های تایپی موجود در آژانس های املاک یا در فضای اینترنتی می باشد . مسلماً از آن جا که موضوع قرارداد مشارکت در ساخت احداث بنا و یا آپارتمان می باشد . نحوه نگارش آن ، شروط آن ، تعهدات طرفینی ، تضمینات آن ، مرجع حل اختلافات ، مدت آن ، خسارات تأخیر ، خسارات عدم ایفای تعهدات ، بستگی به برخی عوامل هم چون ، تعدد مالکین و تعدد سازندگان ، این که سازنده شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی در قالب یک شرکت ساختمانی باشد ، خوشنامی سازنده ( چه از لحاظ توان سرمایه ای ، هنر طراحی و معماری، قدرت و توانایی وی ) ، منطقه که ملک در آن واقع شده است ، ابعاد ملک ، تراکم منطقه ای ملک ، کاربری مسکونی و تجاری و اداری بودن ملک مورد مشارکت دارد .

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در دپارتمان دعاوی قرارداد های مشارکت در ساخت و با بیش از یک دهه سابقه در حوزه قرارداد های پیمانکاری و ساختمانی و علی الخصوص قرارداد های مشارکت در ساخت ، در حوزه تنظیم قرارداد های مشارکت در ساخت و ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری دعاوی قرارداد های مشارکت در ساخت آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی می باشد .

1- قرارداد مشارکت در ساخت بنا و آپارتمان به صورت انبوه سازی ، مجتمع سازی چند منظوره سازی و تک ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری و مختلط

2- قرارداد های مشارکت در ساخت و احداث بنا به صورت پیمان مدیریت

3- قرارداد های مشارکت در ساخت و احداث بنا در زمین های وقفی و اراضی موقوفه با مشارکت متولی و سازمان و ادارات اوقاف و امور خیریه و موسسه صندوق عمران موقوفات کشور

4- قرارداد های مشارکت در ساخت و احداث بنا با سرمایه گذاری بانک ها ( قرارداد مشارکت مدنی )

5- قرارداد های مشارکت در ساخت با دولت به نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن در قالب شرایط عمومی پیمان

6- قرارداد های مشارکت در ساخت با شهرداری در خصوص پروژه های ساخت پارکینگ های عمومی ، پروژه های گردشگری ، تفریحی ، بوستان ها و فضای سبز ، پروژه های عمرانی و شهری شهرداری

7- قرارداد های مشارکت در ساخت در قالب قرارداد های BOT  « ساخت ، بهره برداری و انتقال »

و در حوزه های دعاوی مشارکت در ساخت در خصوص دعاوی هم چون :

1- الزام مالک به تسلیم و تحویل زمین

2- الزام به انتقال رسمی سند مالکیت به سازنده بر اساس قدر السهم از پلاک ثبتی زمین

3- الزام به ایفای تعهدات قراردادی

4- الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و اخذ سند مالکیت

5- مطالبه خسارت وجه التزام قرارداد دیرکرد در تحویل آپارتمان یا سازه های ساخته شده

6- مطالبه خسارت وجه التزام قرارداد دیرکرد در اخذ سند مالکیت و گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

7- مطالبه خسارت وجه التزام قرارداد دیرکرد در اخذ پروانه ساختمانی

8- دعاوی پیش فروش قدرالسهم به اشخاص ثالث از طرف مالک یا سازنده

9- دعاوی تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت دراثر تغییر اوضاع و احوال اساسی

10- دعاوی انتقال قرارداد مشارکت در ساخت

11- داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

بدیهی است چگونگی طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی قرارداد های مشارکت در ساخت و دفاع در قبال دعاوی مطروحه مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق قراردادها و آگاهی از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدانان و وکیل متخصص دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت می باشد .

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت با ما تماس بگیرید .