9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

دعاوی اسناد مالکیت

موسسه حقوقی داد پویان حامی > دعاوی اسناد مالکیت

دعاوی اسناد مالکیت

 

طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت دعوای اعتراض به رای هیات

صلاحیت هیات حل اختلاف

صلاحیت هیات حل اختلاف را با توجه به قانون اصلاحی و آئین نامه اصلاحی آن به شرح زیر می توان طبقه بندی نمود :

  1. هر گاه عمل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد و بین اشخاص در تصرف اختلافی باشد و یا اینکه معترض وجود داشته باشد و همچنین در صورتی که با وجود توافق و نبودن معترض اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نمی باشد، موضوع برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع می گردد.
  2. در صورتی که متصرف و متقاضی نتواند سند عادی مالکیت ارائه دهد هیات حل اختلاف با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی و در صورتی که هیات ، توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید .
  3. در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد هیات به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام می کند تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی نماید، در صورتی که ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
  4. هرگاه انتقال اعم از رسمی یا عادی به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق وجود داشته باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد اما به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد موضوع به هیات حل اختلاف برای رسیدگی ارجاع می گردد.
  5. در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با رعایت شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی دستور صدور سند مالکیت کل یا جزء با قید اجرت زمین خواهد داد
  6. در مورد آن دسته از متقاضیانی که عیان آنها کلا یا جزئا در اراضی دولت و شهرداریها ایجاد شده است نیز هیات با رعایت شرایط مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی در آئین نامه مربوطه رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
  7. در مورد مناطقی که مالک عرصه و اعیان از هم جدا می باشد و مورد معامله اکثرا اعیان ملک می باشد و آخرین     منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات حل اختلاف به اینگونه تقاضاها نیز رسیدگی نموده و با احراز شرایط مقرر در بند ۳ماده ۱۴۷ اصلاحی اقدام به اتخاذ تصمیم خواهد نمود

شرایط دعوای اعتراض به رای هیات

مهلت مقرر جهت اعتراض به رای هیات ، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و در مواردی که ابلاغ از طریق انتشار رای در روزنامه و آگهی به عمل می آید ، دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی می باشد.

شرایط طرح دعوای اعتراض به رای هیات

اعتراض باید بدوا به اداره ثبت محل تسلیم گردد و اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید.

مرجع رسیدگی به اعتراض آراء هیات های حل اختلاف ، دادگاه محل وقوع ملک می باشد دعوای اعتراض به آراء هیات های حل اختلاف مانند سایر دعاوی باید به موجب دادخواست بوده و واجد سایر شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز باشد . دعوی اعتراض به رای هیات مالی محسوب می گردد و باید هزینه دادرسی و تمبر وکالتی برابر دعاوی مالی پرداخت گردد.

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی اسناد مالکیت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبتی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×