دعاوی اسناد مالکیت

  • تقاضای صدور سند مالکیت بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت

  • دعاوی اعتراض به رای هیات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت

  • تقاضای صدور سند مالکیت اعیانی

  • تقاضای صدور سند مالکیت به نام ورثه