دعاوی اخراج کارگر

گاهاً پیش می آید در بسیاری ار موارد بین اختلافاتی که بین کارفرما و کارگر رخ می دهد کارفرما مجبور به اخراج کارگر می شود. معمولاً در مواقعی اقدام به اخراج کارگران می نمایند که مدت قرارداد تمام شود اما وقتی قرارداد کار دائمی باشدو کارفرما بخواهد کارگر را اخراج نماید که مشمول ضمانت اجراهای قانونی نشود باید مراحلی را پشت سر بگذارد.

با استناد به قانون کار باید گفت چنانچه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه ها انضباطی گارگاه را پس از تذکرات کتبی ،نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به  نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگران را به عنوان ((حق سنوات)) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در صورتی که کارگاه فاقد شورای اسلامی کار باشد کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل شود موضوع باید در هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مطرح گردد و چنانچه مجدداً به نتیجه نرسیدند این بار باید موضوع را در حل اختلاف کارگر و کارفرما مطرح نمایند و نظر این هیات قطعی می باشد و براساس آن تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.

چنانچه کارفرما نتوانست با ارائه دلایل موجه نظر مراجع مربوط به خود را جلب نماید و دلایل خود را مبنی بر اخراج کارگر به اثبات برساند در این صورت حق فسخ قرارداد کار را ندارد و چنانچه اقدام به اخراج کارگر نماید این اخراج غیر قانونی تلقی می گردد و در مواد 15 ، 16 ، 17 ، 19 و 20 قانون کار به سایر اخراج های غیر قانونی نیز اشاره شده و در صورت اخراج غیرقانونی کارفرما مشمول ضمانت اجرا می باشد که در ماده 20 قانون کار به این ضمانت اجرا اشاره شده است .این ماده بیان می دارد : در صورتی که کارفرما کارگران را به صورت غیرقانونی اخراج نماید باید ظرف 30 روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه نماید.

هیات تشخیص از کارفرما در خصوص اخراج غیر موجه توضیح می خواهد در صورتی که اخراج کار گر براساس یک سری دلایل موجه باشد در این صورت کارفرما فقط مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد در این صورت هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می کند. در صورتی که کارفرما از پذیرش کارگر امتناع نماید و یا کارگر خود نخواهد به محل کار برگردد ؛ در این صورت کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار معادل 45 روز حق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند.

لازم به توضیح می باشد که برابر با ماده 27 قانون کار حق سنوات به ازای سابقه ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می شود و اگر کارگری اخراج شود، حق سنوات به میزان هر سال سابقه معادل 45 روز محاسبه خواهد شد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی اخراج کارگر با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اداره کار هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اداره کار به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.