مقالات و نکات کاربردی

تقاضای اجرای رای داوری ( درخواست صدور اجرائیه )

مقالات و نکات کاربردی

درخواست صدور اجرائیه

تقاضای اجرای حکم داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، صرف درخواست جهت انجام آن کافی است. حکم داوری در صورتی قابلیت اجرایی دارد که دادگاه مربوطه نسبت به درخواست اجرای آن بررسی و اتخاذ تصمیم نموده باشد. مضافاً اینکه جهات بطلان حکم داوری به شرح منعکس در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی (آن دسته از مواردی که جزء قواعد آمره است) وجود نداشته باشد در اینصورت دادگاه به دفتر اجرای احکام مربوطه دستور صدور اجرائیه را وفق مقررات قانونی صادر خواهد نمود. دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و یا دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده است. مع الوصف برخی از حقوقدانان بدون تفکیک قواعد آمره و غیرآمره (تکمیلی) در ارتباط با ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی که طبیعتا بند 4 ماده 489 ( خارج از مهلت بودن رای داوری ) جز موارد غیرآمره می باشد و بدون درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه بطلان آن ممکن نمی باشد در پاسخ به سوال اینکه، چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلافات فی مابین خود را به داور واگذار و داور رأی خود را صادر کند و در همین حین، از سوی دادگاه اجرائیه صادر و بعدا معلوم شود رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجرائیه اشتباها صادر شده تکلیف چیست و آیا می توان وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی رأسا اجرائیه را ابطال نماید؟ کمیسیون آموزش قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشته: « با توجه به مقررات ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی  چنانچه رای داور ، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رأی اساسا باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقبا اجرای رأی داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رأی داور که خارج از مهلت صادر شده، اجرائیه صادر کرده باشد، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به لحاظ اینکه در صدور اجرائیه اشتباه شده دادگاه رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را باید ابطال نماید ».

درخواست صدور اجرائیه

درخواست صدور اجرائیه نسبت به حکم داوری باید حاوی معرفی کامل و دقیق طرفین و نمایندگان قانونی آنها و حکمی باشد که نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه می شود؛ همچنین لازم است گواهی ابلاغ رأی داور از مرجع ذیصلاح ابلاغ کننده رأی داوری و مهلت مقرر قانون ( 20 روز و دو ماهه موضوع ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی از تاریخ ابلاغ رأی ) گذشته باشد و محکوم له رأی داوری مدعی عدم اجرای تمام یا بخشی از مفاد رأی داور از سوی محکوم علیه بوده باشد. در صورتی که موضوع اختلاف از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد مشخصات پرونده و شعبه مربوطه باید ذکر گردد. در صورت ضرورت اخذ توضیح از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند در وقت فوق العاده یا وقت رسیدگی توضیحات لازم از آنان اخذ نماید. قبل از رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه دادگاه باید رأسا پاره ای از مسائل را روشن سازد یعنی احراز نماید که طرفین اهلیت رجوع به داوری یا دادگستری را داشتند یا خیر؟ آیا ضوابط و مقررات مربوطه رعایت گردیده؟ در صورتیکه آشکارا معلوم باشد که درخواست صدور اجرائیه برخلاف موازین قانونی است دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه استماع اظهارات طرفین اقدام به صدور قرار رد درخواست صدور اجرائیه می نماید همچنین زمانی که رأی داور مفادا معارض بوده و یا اینکه موضوع آن معین نباشد دادگاه جهت صدور قرار رد درخواست اقدام خواهد نمود. به موجب ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی « رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.» باید توجه داشته باشیم علاوه بر مراتب مندرج در صدر ماده 28 قانون مزبور همچنین هرگاه رأی داوری برخلاف قواعد آمره و برخلاف نظم عمومی و خلاف حسنه بوده باشد قابلیت اجرائی نداشته و مردود اعلام خواهد شد. مثلا « چنانچه رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد ( مانند اینکه داور رأی به تساوی ارث بین ذکور و اناث بدون توافق و تراضی وراث صادر نموده باشد) و یا هرگاه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بوده باشد بدون تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی موضوع به داور ارجاع شده باشد؛ در صورتی که در آن خصوص تقاضاء ابلاغ رأی داور و متعاقب آن درخواست اجرای رأی داور شده باشد. دادگاه مستندا به ماده 457 و بند 1 و 7 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور را صادر و اعلام خواهد نمود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قراردادهای داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.