تعریف داوری در قراردادهای مشارکت

داور به اشخاصی گفته می شود که با توافق طرفین دعوا پیش از بروز اختلاف در زمینه ی قراردادهای مشارکت در ساخت تعیین می گردند که این اشخاص باید تخصص و علم لازم را در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری را داشته باشند به همین دلیل داوران یا از کارشناسان رسمی دادگستری یا مراکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب می نمایند.

مدت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

مدت انشاء رأی داوری سه ماه از زمان ایجاد اختلاف در زمینه ی قراردادهای مشارکت در ساخت می باشد مدت بیش از سه ماه با توافق طرفین قابل تمدید می باشد در صورت عدم انشاء و اعلام رأی ظرف سه ماه رسیدگی به اختلافات با مرجع قضایی خواهد بود. مگر تمدید مدت با توافق کتبی طرفین رأی داوری طی اظهارنامه به طرفین ابلاغ می شود و نیز طرفین می توانند نسبت به اقدام رأی داوری جهت اجرا مراجعه نمایند و لازم به ذکر است که در صورت انصراف از اظهارنامه داوری می توانند با تقدیم رأی به دادگاه مستقیماً تقاضای اجرا و اقدام نمایند.

اجرت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

میزان اجرت داوری با تعرفه محاسبه و پرداخت می شود و طرفین باید به تساوی این میزان را پرداخت نمایند و تحویل رأی داوری مستلزم پرداخت اجرت داوری می باشد.

ضمانت اجرای عدم اجرای داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم علیه تکلیف دادگاه به صدور اجرائیه است البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می شود که ذینفع رأی داوری (محکوم له) با تسلیم تقاضا از دادگاه اجرای آن را درخواست کند. درخواست اجرای رأی داور مستلزم دادخواست و ابطال غیر و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد پرداخت هزینه ی اجرای رأی داوری که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود به عهده محکوم علیه است.

مرجع صالح برای صدور اجرائیه رأی داوری

مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 29 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور اجرائیه با دادگاه نخستین (بدوی) که صالح به اصل دعوا می باشد است.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور که تخصص لازم و کافی در زمینه ی داوری قراردادهای مشارکت در ساخت را دارند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش داوری قراردادهای مشارکت در ساخت توضیح داده شده است . جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست