داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

در قراردادهای مشارکت در ساخت به جهت مشکلات طرح دعاوی در مراجع قضایی از لحاظ اطاله وقت و هزینه بهتر است با پیش بینی داوری در متن قرارداد اختلافات را از طریق داور مرضی الطرفین و بدون نیاز به محاکم دادگستری حل وفصل نمود.

توافق و تراضی طرفین قرارداد مشلرکت در ساخت برای ارجاع اختلافات خود به داوری موجب می شود که دادگاه صلاحیت استماع دعوای موضوع داوری را نداشته باشد مگر اینکه داور یا داوران نخواهند یا نتوانند به اختلاف رسیدگی کنند یا اصل قرارداد ارجاع به داوری یا رای داور باطل اعلام شود.

نحوه درج شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

توصیه می گردد در هنگام امضای قرارداد مشارکت در ساخت توسط طرفین داور مرضی الطرفین نیز کاملاً و با ذکر مشخصات معین گردد. همچنین لازم است زمان و مکان داوری، هزینه های داوری، هزینه های کارشناسی، نحوه ابلاغ، تعیین تکلیف در صورت عجز یا امتناع داوران از رسیدگی و …. در قرارداد مشخص گردد.

همچنین در قراردادهای مشارکت در ساخت بهتر است که این امر مورد تصریح و توافق طرفین قرارگیرد که بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موجبی برای توقف اجرای قرارداد نیست و در صورت بروز اختلاف طرفین ملزم هستند نسبت به اجرای تعهدات خود و ادامه و استمرار قرارداد اقدام کنند

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی می باشند