حوزه صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در باب اختلاف میان مودیان و شهرداری که این اختلافات معمولاً شامل میزان و نحوه پرداخت عوارض بین مودیان و شهرداری می باشد. صلاحیت ذاتی دارد و تنها مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد.

اما در رابطه با صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری باید بیان داشت که بستگی دارد که عوارض در چه محدوده ایی وضع گردیده است چرا که صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری می باشد که در حوزه آن مستقر گردیده است.

همچنین مطابق رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره ۵/۷۹/۲۶۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۱ باید خاطر نشان کرد که این رای بیان می دارد قانون گذار در مقام تامین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با شرایط قانونی تجویز کرده است.

باتوجه به این که شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی خود را ندارد بنابراین با استناد به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعریف و ضوابط تقسیمات کشوری باید گفت که از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که دریافت عوارض از کارخانجات خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف مقتن می باشد و در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نمی باشد.

از مطالب فوق الذکر این نتیجه حاصل می شود که باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفکیک شویم. مطالبه عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل تشریح می باشد. به دلیل این که بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ، شهرداری موظف به صادر کردن پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در محدوده است. به بیانی دیگر قانون گذار شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده قانونی شهر و شهرک های صنعتی کرده است و اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و طبیعتا کمیسیون ماده ۷۷ در این قبیل مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در حوزه صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.