حوادث ناشی از کار

در بسیاری از موارد کارگران در زمان انجام فعالیت خود دچار سانحه و حادثه شده و از این رهگذر دچار آسیب های جسمانی شده و حتی در برخی موارد حادثه موصوف منتهی به فوت کارگر نیز می شود، از آن جایی که بسیاری از کارگران اطلاعات حقوقی بسیار کم و اندکی دارند در صورت مواجهه با چنین شرایطی، دچار سردرگمی و نارضایتی شده و امکان دارد که حقوقشان پایمال گردد.

 • مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضائی (دادگستری یا مجتمع قضائی) برای طرح شکوائیه یا دادخواست.
 • بررسی شکوائیه حادثه دیده توسط مقام محترم قضائی و ارجاع به کلانتری مربوطه.
 • مراجعه حادثه دیده به کلانتری مربوطه جهت تشکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرسی کار استان یا اداره کار شهرستان جهت بررسی چگونگی وقوع حادثه و اخذ برگه کسب نظر پزشکی قانونی.
 • مراجعه حادثه دیده به پزشکی قانون جهت تعیین میزان آسیب دیدگی و اعلام نظریه کتبی پزشکی قانونی به کلانتری.
 • مراجعه حادثه دیده به اداره بازرسی کار سازمان کار و امور اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان و تحویل نامه کلانتری جهت بررسی صحت حادثه توسط بازرسی کار.
 • مراجعه بازرس کار به کلانتری مربوطه برای مطالعه و بررسی پرونده تنظیمی، عزیمت به محل حادثه و تنظیم گزارش بر اساس شواهد و قرائن و مذاکره با شهود حادثه، کارفرما و غیره
 • تحویل گزارش حادثه از سوی استان یا اداره کار شهرستان به کلانتری به منظور ارجاع به مرجع قضائی برای تعیین قصور هر یک از طرفین موثر در بروز حادثه.
 • انجام کلیه مراحل بالا که از طریق اداره کار انجام می شود رایگان می باشد و تنها در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به نظر بازرسی کار بررسی حادثه با نظر مقام قضائی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است.
 • کارفرمایان موظفند پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم حادثه و ارسال آن به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
 • در ادامه شخص حادثه دیده مکلف است کلیه اقدامات قضائی را در دادسرای مربوطه دنبال نماید تا در نهایت رای دادگاه جزایی بر اساس میزان خسارت و دیاتی که در نامه پزشکی قانونی ذکر می شود شخص مقصر را به اندازه در صد تقصیر خود محکوم خواهد نمود.
 • شخص کارفرما در صورتی که کارگران خود را بیمه نموده باشد، میتواند از بیمه خود استفاده نموده و دیه مربوطه که در رای دادگاه نوشته شده است را به قسمت اجاری احکام کیفری دادگاه تحویل داده تا به کارگر پرداخت شود.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در حوادث ناشی از کار با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اداره کار هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اداره کار به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.