طبق قانون اوقاف اگر زارعان صاحب نسق در اراضی تحت تصرف خود چاه حفر نموده باشند موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می نماید و در این صورت اجاره بهای زمین را براساس اراضی آبی تعیین خواهند نمود در غیر اینصورت کارشناس یا خبره محلی در موقع تعیین اجاره بها موضوع مالکیت چاه و عرف محل را در نظر می گیرد، یعنی اجاره بهای زمین براساس غیرآبی تعیین می شود.

در صورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند اداره اوقاف یا متولی وقف تنها نسبت به عرصه با متصرفان سند اجاره تنظیم می کند و کلیه اعیان و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آنها می باشد و سند اجاره فقط به عرصه به شرط رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد. همچنین اگر در اجرای قوانین مختلف، اراضی زارعان در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده متعلق به اشخاص بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.

بطور کلی اعیانی و مستحدثاتی که توسط زارعان و متصرفان به صورت قانونی ایجاد شده باشد متعلق به زارعان یا متصرفان خواهد بود و تنها نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست