درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

جهات زوال داوری

مقالات و نکات کاربردی

زوال داوری

داوری در موارد ذیل از بین می رود

۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا- یکی از جهات زوال داوری تراضی طرفین است که تحت عنوان اقاله مطرح می شود. ماده ۴۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی

جهات زوال داوری

۲- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا: درخصوص موضوع فوت یا حجر مبنی بر اینکه وقایع مزبور بعد از صدور رای داور اتفاق افتاده باشد واقعه ی فوت و یا حجر هیچگونه تأثیری در رای داوری نداشته. رأی مزبور تا زمانی که حکم ابطال آن توسط مراجع قضایی صادر نشده نسبت به طرفین دعوی و یا قائم مقام آنان لازم الاتباع خواهد بود. ولیکن هرگاه داور مرضی الطرفین  قبل از صدور رأی فوت نماید و یا محجور شود موضوع داوری باطل و از بین می رود. به موجب حکم شماره ۱۱۱- ۱۹/۶/۱۳۲۹ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «طبق فقره یک ماده ۶۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی در صورت حجر یکی از طرفین دعوی داوری از بین می رود و عموم آن ماده شامل موردی نیز خواهد بود که طرفین برحسب قرارداد قبل از طرح دعوی توافق به داوری نموده باشند ».

سوال قابل طرح این است که آیا با فوت یکی از طرفین قرارداد، اصل تراضی برای داوری نیز از بین می رود؟ به نظر می رسد مستنبط از بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی مرگ وحجر یکی از طرفین فقط رسیدگی داور را از بین می برد ولی تراضی اصلی مبنی بر ارجاع امر به داوری همچنان باقی است. فلذا در بحث مطروحه در ارتباط با موضوع داوری دو عقد لازم قابل تصور است یکی، عقد جهت ارجاع بر داوری و دوم عقد با شخص داور است که در فرض سوال یاد شده صرفاً عقد اخیر باطل خواهد بود در نتیجه کلیه اقداماتی که توسط داور تا قبل از فوت یا حجر هر یک از طرفین صورت گیرد نیز بی تأثیر است. فلذا چنانچه پس از توافق یکی از طرفین فوت نماید داوری کاملا از بین می رود.

۳- یکی دیگر از موارد زوال داوری اتمام و انقضاء مدت داوری است (تبصره ماده ۴۸۴ و بند ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی)

۴- عدم امکان اجرای قرارداد: در این صورت نیز موضوع داوری منتفی است.

۵- جرح داور: توضیح اینکه داور مرضی الطرفین را نمی توان جرح نمود ولی داور منتخب دادگاه قابل جرح می باشد (موضوع مواد ۴۶۹ و ۴۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی)

۶- در قانون به حجر داور اشاره نشده ولیکن می توان گفت که این مورد نیز از موارد زوال داوری محسوب می گردد.

۷- با فوت داور و عدم تراضی طرفین نسبت به شخص دیگر (ماده ۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی)

۸-  چنانچه شخص معینی به عنوان داور انتخاب گردیده و نامبرده نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگر نیز طرفین تراضی ننمایند (ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی)


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل های پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت  در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

تماس با موسسه