معرفی مال دیگری به عوض مال خود

به موجب ماده 2« قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سال 1308، محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مـال متعلق به او نیست مـال غیر را مـال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مـال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی (در حال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) مجازات خواهد شد.

مال

بنابراین با توجه به ماده فوق عمل مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال که به وسیله ی محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد. نتیجه ی حاصل از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مـال باشد، برای مثال اگر مـال در معرض حراج گذاشته شود فروخته می شود.

عنصر روانی این جرم نیز عبارت است از آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مـال به او.

مطابق ماده یک قانون فوق نیز مسئول جبران خسارات وارده بر مـال، معرفی کننده ی آن مـال است نه محکوم علیه یا داین یا طرفی که مـال به او تأمین شده است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه جهت ارائه و خدمات حقوقی و طرح شکایات کیفری از جمله جرایم کلاهبرداری یا صور خاص آن آمادگی خویش را اعلام می نماید.

فهرست