عنصر قانونی جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

با توجه به ماده 673 «قانون تعزیرات سال 1375» هر کس از سند سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. (سند سفید مهر یا سفید امضاء سندی است که تنها امضاء یا مهر صادرکننده پای آن خورده و فاقد متن و اطلاعات دیگر است.) (سوء استفاده از سفید مهر)

سوء استفاده از سفید مهر

عنصر مادی و روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

عنصر مادی جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

فعل مادی جرم مذکور انجام فعل مثبت به شکل نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفید امضاء یا سفید مهر است.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم سوء استفاده از سفید مهر: مهمترین شرط برای تحقق این جرم که یکی از صورت های خاص جرم خیانت در امانت است، سپرده شده بودن سند سفید امضا یا سفید مهر به کسی است که آن را مورد سوء استفاده قرار داده است.

برای تحقق جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا لازم است از عمل مادی مرتکب نتیجه ای حاصل شود که آن نیز این است که سوء استفاده ی گیرنده سفید امضا یا سفید مهر موجب ورود خسارت به صاحب امضا یا مهر شود.

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر شامل دو جزء سوء نیت عام (عمد در ارتکاب عمل فیزیکی) یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهد آور بر روی سفید امضاء یا سفید مهر و سوء نیت خاص (قصد رسیدن به نتیجه) یعنی  قصد ایراد خسارت به صاحب امضا یا مهر است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ی ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی در زمینه ی جرایمی از قبیل جرم خیانت در امانت و صور خاص آن من جمله سوء استفاده از سند سفید مهر یا سفید امضا دیگری می باشد.

فهرست