درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

جرم رشاء و ارتشاء

مقالات و نکات کاربردی

تعریف جرم رشاء و ارتشاء

جرم ارتشاء ( جرم رشاء و ارتشاء ) دارای جنبه ی عمومی است و بنابراین غیرقابل گذشت است یعنی با گذشت شاکی خصوصی عنوان مجرمانه از روی مجرم برداشته نمی شود.

در واقع به اخذ مال یا وجه یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از طرف مستخدم دولت برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری یکی از مستخدمان دیگر باشد یا نباشد و خواه مستقیماً به عمل آمده باشد یا خواه غیر مستقیم جرم رشوه می گویند.

مأمور دولتی که در مقابل اخذ چیزی تعهد به انجام امری می کند مرتشی نام دارد و جرم از سوی او ارتشاء است و شخصی که رشوه را می خواهد پرداخت کند یا پرداخت می کند نیز راشی نام دارد و جرم منتسب به او جرم رشاء است.

نکته حائز اهمیت اینکه در جرم رشاء و ارتشاء لازم نیست عملی که به خاطر آن رشوه اخذ شده است حتماً انجام گرفته باشد بلکه حتی اگر شخص مرتشی اقدام به انجام یا عدم انجام امر نکرده باشد باز هم جرم رشاء و ارتشاء محقق شده است.

جرم رشاء و ارتشاء

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

مطابق ماده ۳ قانون فوق هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی خواه رسمی یا غیررسمی که برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط ب سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب این قانون مجازات می شود.

علاوه بر ماده فوق مواد ۵۸۸ الی ۵۹۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نیز از عناصر قانونی جرم رشاء و ارتشاء می باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکیل مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی مربوط به رشاء و ارتشاء می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

تماس با موسسه