مقالات و نکات کاربردی

دعوای الزام سازنده به تکمیل آپارتمان ها در قرارداد مشارکت در ساخت

مقالات و نکات کاربردی

قرارداد مشارکت

یکی از تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت تکمیل و تحویل به موقع آپارتمان پس از ساخت می باشد. وقتی اجرا قرارداد مشارکت در ساخت و ساز را به عهده می گیرد باید انجام پروژه را به شکل دایمی و مطلوب انجام دهد منظور از مطلوب بودن مطابقت جریان پروژه با مقررات و شرایط قرارداد است.

بنابراین مسئولیت کامل انجام پروژه بر عهده ی سازنده می باشد. و بنابر مطالب مذکور سازنده باید ظرف مدت معینی عملیات ساخت و ساز را آغاز کند و آن را به اتمام برساند.

قرارداد مشارکت

در صورتی که سازنده به تعهدات خود عمل نکرد و علی رغم شرایطی که در قرارداد ذکر شده بود. آپارتمان را به موقع تکمیل و تحویل مالک نداد مالک می تواند با مراجعه به دادگاه صالح که محل وقوع ملک می باشد و دعوای الزام سازنده به تکمیل و تحویل آپارتمان را طرح نماید و دادگاه بعد از الزام سازنده به ایفای تعهداتش بابت هر روز دیرکرد برای سازنده خسارت تأخیر تأدیه تعیین خواهد کرد و در نهایت حکم جلب سازنده به دلیل عدم انجام تعهدش صادر خواهد نمود و هزینه دادرسی این قبیل دعاوی برابر با ارزش قیمت منطقه ای ملک تعیین می شود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در راستای اهداف و خط مشی خود مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در مراجع قضائی و اداری و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی مورد اعتماد در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت ، خدمات حقوقی تخصصی خویش را ارائه می نماید. برای بهره گیری از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.