مطابق قانون تجارت 1311 شرکت های تجارتی شرکت هایی هستند که هدف از تشکیل آنها انجام معاملات تجاری ماده ی 2 قانون تجارت باشد (البته به جز شرکت های سهامی که حتی اگر معاملات تجاری نیز نکنند باز هم شرکت بازرگانی محسوب می شوند.)

انواع شرکت های تجارتی طبق قانون تجارت

شرکت های تجارتی به 7 نوع تقسیم می شوند:

شرکت های سهامی

شرکت های با مسئولیت محدود

شرکت های تضامنی

شرکت های مختلط سهامی

شرکت های مختلط غیرسهامی

شرکت های نسبی

شرکت های تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه ی آن به تعدادی سهام با ارزش یکسان تقسیم شده است و شرکا که سهامدار نامیده می شوند می توانند با خرید هر تعداد سهام مالکیت شرکت را در اختیار بگیرند.

شرکت با مسئولیت محدود: در این شرکت مسئولیت تک تک سهامداران در برابر بدهی های شرکت به میزان سرمایه ی آنهاست.

شرکت تضامنی : در این نوع شرکت ها، هر کدام از شرکا ضامن تمام بدهی ها و دیون شرکت است.

شرکت نسبی: در این نوع شرکت هر شریک به میران درصد سهم خود در سرمایه ی شرکت مسئول پرداخت دیون است.

شرکت تعاونی : شرکت تعاونی شرکتی است که در آن به جای سرمایه ی هر عضو، هر کدام از اعضا در آن نقش اصلی را دارا می باشند. خصوصیت اصلی این نوع شرکت آن است که هر عضو بدون توجه به سرمایه وی دارای یک حق رأی است.

نهایتاً در شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی دو نوع شریک به طور توأم شراکت دارند. شریک یا شرکاء تضامنی و شرکاء سهامی یا شرکاء با مسئولیت محدود.

بیشتر بخوانید :  منافع مال موقوفه و نحوه ی تقسیم آن
فهرست