صاحبان زمین و خانه های فرسوده که تمایل در احداث ساختمان بر روی ملک خویش دارند معمولاً با سازندگان ساختمان در قالب قراردادهای مشارکت در ساخت مشارکت می نمایند. بدین صورت که طرف اول (مالک) ملک را به عنوان آورده وسط می گذارد در مقابل طرف دوم (سازنده ی ساختمان) کلیه ی هزینه های ساخت را متقبل می شود.

مالکان در انتخاب سازنده در قرارداد مشارکت  لازم است دقت کافی به عمل آورند چرا که گاهی با وجود اینکه سازنده در ابتدای کار خود را شخصی متعهد و علاوه بر آن دارای تمکن مالی کافی معرفی می کند در اواسط کار به دلیل کمبود سرمایه کار را به حال خود رها می کند و ادامه ی پروژه با مشکل مواجه می شود لذا بهتر است مالکان ضمانت اجراهای لازم را در قرارداد پیش بینی کنند.

تعهدات طرفین قرارداد مشارکت در ساخت

با توجه به توضیحات فوق قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی معوض است که هر دو طرف در آن تعهداتی دارند و ملزم به ایفای آنها می باشند که در ذیل به طور دقیق تر به آنها اشاره می شود:

تعهدات مالک در قرارداد مشارکت در ساخت

الف- تحویل ملک در زمان مقرر

ب- دادن وکالت کاری به سازنده تا سازنده امکان مراجعه به شهرداری و اخذ پروانه ساختمانی را داشته باشد. البته در مواردی ممکن است پروانه ساختمانی توسط مالک قبلاً اخذ شده باشد و نیازی به وکالت کاری نباشد.

تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

الف- احداث ساختمان ظرف مهلت مقرر

ب- احداث طبق کیفیت و مشخصات مورد توافق

بیشتر بخوانید :  دعوای ابطال عملیات اجرایی مزایده

ج- تعهدات در مقابل اشخاصی مثل همسایگان و کارگران

ضمانت اجراهای قرارداد مشارکت در ساخت

1- دادن حق فسخ به مالک و مطالبه ی وجه التزام

2- در صورت امکان و رفع نقص و اجرا مطابق کیفیت مندرج در قرارداد و گرنه پرداخت خسارت و وجه التزام

3- پرداخت خسارت برای مدت زمان مشخص مثلاً دو ماه تأخیر در هر یک از مراحل زمانبندی و سپس قراردادن حق فسخ برای مالک و مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه و همچنین وجه التزام

4- قراردادن وجه التزام و دادن اختیار به مالک که چنانچه سازنده به تعهدات خود عمل ننماید مالک بتواند خسارات را به صلاحدید خود پرداخت و از سازنده مطالبه نماید.

بنابراین با پیش بینی ضمانت اجراهای فوق در قرارداد مشارکت در ساخت هر گاه هر یک از طرفین در انجام تعهداتش تخلف کند می توان با مراجعه به وکیل و از طریق دادگاه او را ملزم به ایفای تعهدات قراردادی و جبران خسارت قراردادی و قانونی و علاوه بر آن در صورت پیش بینی وجه التزامی در قرارداد نیز او را ملزم به پرداخت آن ها ساخت.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و کادر وکلای مجرب و متخصص آن در زمینه ی تنظیم قرارداد مشارکت و دعاوی مربوط به این نوع قرارداد آماده ی ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت می باشند.

فهرست