درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

اعتراض شخص ثالث نسبت به ملک توقیفی

مقالات و نکات کاربردی

اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم قطعی

اعتراض ثالث اجرایی را نباید با اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی شده اشتباه گرفت چرا که این دو کاملاً با هم متفاوتند: در واقع مطابق ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. که منظور از این ماده همان اعتراض شخص ثالث غیراجرایی است.

اعتراض شخص ثالث

انواع اعتراض شخص نسبت به ثالث حکم قطعی

مطابق ماده ۴۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف- اعتراض ثالث اصلی که عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد

ب- اعتراض ثالث طاری (غیراصلی): که عبارتست از اعتراضی که باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است.

اعتراض شخص ثالث اجرایی

مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حقی برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مطابق ماده ۱۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق اعتراض ثالث اجرایی تفاوت های اساسی با اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی دارد یکی اینکه اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات رسیدگی است ولی اعتراض ثالث اجرایی خیر، دیگر اینکه اعتراض ثالث اصلی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است اما اعتراض ثالث خیر.

سوم اینکه اعتراض ثالث اصلی مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف می شود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن وکلای متخصص و متبحر در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در زمینه اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده و در زمینه سرقفلی و عملیات اجرایی می باشد.

تماس با موسسه