درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

اعتراض در هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت

مقالات و نکات کاربردی

صلاحیت هیات نظارت ثبت

با توجه به بند ۲ ماده ۱۳۳ و ماده ۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا هیات نظارت ثبت در موارد ذیل رسیدگی می کند:

  1. متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه کند
  2. در صورتی که در مالکیت و تصرف اختلافی باشد
  3. در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده باشد یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد
  4. در صورتی که عرصه اعیانی متعلق به دولت و سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی باشد
  5. در صورتی که عرصه وقفی باشد

هیات نظارت ثبت

مهلت اعتراض به آراء و تصمیم هیات نظارت ثبت

با توجه به بند ۲ ماده ۱۳۳ و بند الف و ز ماده ۹ آئین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا، مهلت اعتراض به رأی هیات نظارت ثبت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی هیات در صورتی که رأی هیات توسط اداره ثبت ابلاغ گردیده باشد و در صورتی که از تاریخ انتشار آگهی رأی هیات ابلاغ شده باشد، بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد. و مرجع تسلیم اعتراض نیز اداره ثبت محل استقرار هیات می باشد.

اعتراض نسبت به آراء شورای عالی ثبت

آراء صادره از شورای عالی ثبت با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در ذیل خواهد آمد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد:

«با ملاحضه به اینکه طبق تبصره ۲ از بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری صرفاً تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت به اینکه آرای صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاه های اداری موضوع بند ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی نماید بنابراین دادنامه شماره ی ۱۰۰۴-مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۷۲ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رأی وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در زمینه دعاوی ثبتی می باشد.

تماس با موسسه