اخذ تضمین از سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز

زمانی که قرارداد مشارکت در ساخت منعقد می شود همیشه برای متعهد له این تردید وجود دارد که ممکن است با عدم یا تأخیر و یا نقص در اجرای تعهد از سوی متعهد مواجه گردد برای پیشگیری از این بی عهدی ها شرط جبران خسارت چاره ساز می باشد. اما باید جبران خسارت به نحوی باشد که در مدت کوتاه و حتی بدون طرح دعوا صورت پذیرد برای رسیدن به این اهداف از متعهد تضمین گرفته می شود.

اخذ تضمین و انواع آن از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

در ابتدا باید گفت که تضمین به معنای دادن وثیقه می باشد که ممکن است وثیقه وجه نقد یا اوراق تجاری مثل چک و سفته یا  جنس و یا ضمانت نامه های بانکی، تضمین به معنای ضامن و مسئولیت هم آمده است.

تضمیناتی که ممکن است سازنده در جریان قرارداده بدهد به قرار ذیل می باشند:

1- تضمین حسن انجام کار

باید گفت که ممکن است سازنده از نظر به کاربردن مصالح و یا اجرای صحیح عملیات ساخت و ساز به تعهدات قراردادی و یا متعارف عمل ننماید که در این خصوص تضمیناتی از وی اخذ می گردد تا در صورت تخلف مالک زمین بتواند از محل آن خسارت مربوط به خود را وصول نماید .

لازم به ذکر است که ضمانت حسن انجام کار معمولاً حاوی پیش بینی هایی است که به ضامن اجازه ی اصلاح نقص و تکمیل قرارداد ساختمانی یا پرداخت به مالک زمین برای تکمیل قرارداد مشارکت در ساخت را تا حد معین شده در ضمانت نامه می دهد و باید اشاره کرد که مبناء و منشاء حقوق مطالبه در چنین موقعی خسارت تخلف از انجام تعهد نیست بلکه در واقع ارش عیب می باشد که نحوه ی محاسبه ی آن بر طبق ماده 427 قانون مدنی است.

2- تضمینات مربوط به خسارت تأخیر انجام تعهد

در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز سازنده در قبال تأخیر انجام تعهد مسئول می باشد و بابت هر روز یا هر ماه تأخیر مکلف است مبلغی به عنوان خسارت یا وجه التزام به مالک زمین بپردازد و بدین دلیل تضمیناتی به مالک زمین داده می شود تا از محل آن بتواند خسارت تأخیر را وصول نماید.

3- تضمین سرمایه

ممکن است مالک زمین تضمیناتی را در قبال تملیک تدریجی حصه ی مشاع عرصه و تعهد سازنده به ساخت و ساز از وی بگیرد. که از محل تضمینات مزبور می توان معادل سرمایه و خسارت مالک زمین را که ناشی از تعدی و تفریط سازنده باشد تأدیه نمود.

همچنین لازم به ذکر است که اگر شرط شود مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد قرارداد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به مالک مجاناً تملیک کند.

بنابراین شرط تضمین اصل سرمایه در غیر تعدی و تفریط شریک باطل می باشد. زیرا ید شریک امانی محسوب می شود و شرط ضمان امین جز در مورد عاریه پذیرفته نیست.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در اخذ تضمین از سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست