در صورتی که شخصی عرصه ملک وقفی را اجاره نماید وبا هزینه خود در آن ساختمان اعیانی احداث نماید مالکیت اعیانی متعلق به مستاجر می باشد و داخل در موقوفه نمی باشد و صرفا اجاره یا اجرت المثل عرصه به موقوفه پرداخت خواهد شد.در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف می باشد اعطای حق تملک اعیان به مستاجر ممنوع می باشد البته در بعضی موارد استثنایی تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستاجر با تصویب سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغ های موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاص جاری است .

در صورتی که اعیان احداثی در زمین های موقوفی بدون مجوز موقوفه ایجاد شود نمی تواند موجبی برای حق مالکیت اعیان برای سازنده محسوب گردد و متولی می تواند با طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در جهت احقاق حقوق موقوفه برآید.

ینابراین بایستی دقت شود که آیا ملک عرصه و اعیان آن وقفی می باشد و یا تنها عرصه ملک وقفی می باشد در صورتی که عرصه ملک وقفی باشد احداث اعیان و نقل و انتقال آن فاقد اشکال می باشد و تنها نسبت به عرصه زمین قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در احداث ساختمان اعیانی در ملک وقفی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.