درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

ابطال رای داوری و نحوه تقاضا

مقالات و نکات کاربردی

ابطال رای داوری

دادگاه قبل از ورود به ماهیت ابطال رای داوری ، باید چند مسئله را روشن نماید. موسسه حقوقی دادپویان حامی از شما هموطنان گرامی دعوت میکند این مقاله را مطالعه نمایید. اگر ارجاع به داوری از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به داوری ارجاع گردد درخواست بطلان هم علی القاعده به همان دادگاه ارجاع می شود، البته اجباری در آن خصوص نیست، چنانچه پرونده به شعبه دیگری ارجاع گردد این امر باعث صدور قرار عدم صلاحیت نمی باشد. فلذا اگر به همان دادگاه ارجاع شود در صورتی که تمام مدارک در پرونده اصلی ابطال رای داوری موجود باشد دیگر نیازی به صدور اخطاریه در آن خصوص نمی باشد صرفا در مواردی نظیر گواهی ابلاغ رای داور و غیره، عندالزوم اخطار صادر خواهد شد ولی اگر پرونده به دادگاه دیگری ارجاع گردد باید غیر از مدارک مورد نظر مدعی، تصویر مصدقی از رای داوری و قرارداد و مدارک مربوط به تاریخ ابلاغ رای داور ضمیمه برگ درخواست مزبور نماید.

وکالت دعاوی ابطال رای داوری

اگرچه برخی از حقوقدانان در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری قائل به تفکیک گردیده اند. به موجب نظریه شماره ۲۹۷۲/۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه عنوان گردیده «با عنایت به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نموده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ باشد به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.» درخصوص درخواست ابطال رای داوری و یا اعتراض به رای داوری در صورتیکه پرونده از حیث شکلی مشکل نداشته و پرونده رسیدگی ماهیتی بوده باشد دادگاه الزاما با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی به دلایل و مستندات آنان بررسی لازم معمول و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب حکم شماره ۲۳۱۲-۴/۳/۱۳۱۷ عنوان داشته ابطال رای داوری حکم مرضی الطرفین به استناد اینکه به دلایل و اسناد طرفین مراجعه نکرده و بدون استماع اظهارات طرفین و تحقیق از شهود آنان رای داده اند تخلف است زیرا در قانون حکمیت صریحا حکم ها را تابع قواعد اصول محاکمات قرار نداده و همین قدر آنها را ملزم نموده است که رایشان برخلاف شرایط قرارداد و یا قوانین موجد حق نباشد و در صورتی که رای حکم به نظر حاکم دادگاه غیرموجه باشد نبایستی آن را مخالف با قانون قلمداد و ملغی از اثر نمود خصوصاً جایی که حکم ها را اصحاب دعوی به تراضی تعیین نموده و حق اعتراض ابطال رای داوری را ساقط نموده باشند.

ابطال رای داوری
ابطال رای داوری در موسسه حقوقی دادپویان حامی

نحوه تقاضای ابطال رای داوری

درخصوص اینکه آیا تقاضای ابطال رای داوری الزاما نیازی به تقدیم دادخواست دارد و یا صرف درخواست کافی است؟ با التفات به اینکه حسب مفاد قانون آئین دادرسی مدنی هدف قانونگذار جهت تشویق و ترغیب مردم به ارجاع موضوع اختلافشان به داوری بوده و در این راستا قانونگذار تسهیلات لازم در آن خصوص برای اصحاب دعوی فراهم نموده که از جمله آن عدم لزوم قواعد دست و پا گیر آئین دادرسی است که از ابتدا (درخواست تعیین داور تا انتها- ابطال رای داوری ) را دربرمی گیرد و توجها به صراحت مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی صرف درخواست جهت ابطال رای داوری کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. چنانچه تقاضای مزبور در فرم دادخواست تکمیل گردد، همچنان درخواست تلقی و به هیچ وجه آثار دادخواست برآن بار نخواهد شد. در رای شماره ۱۲۱۱- ۲۵/ ۷/ ۱۳۲۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور و رای شماره ۱۴۹۸- ۱۳۳۰/۱۱/۱۷ آن شعبه تقاضای ابطال رای داوری را محتاج تقدیم دادخواست ندانسته اند. مع الوصف ملاحظه می گردد برخی دیگر از حقوق دانان تقدیم دادخواست را در آن خصوص الزامی اعلام نموده اند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در پرونده های حقوقی ابطال رای داوری و اعتراض به رای داوری ، آماده ارائه خدمات حقوقی به هموطنان گرامی می باشد.

تماس با موسسه